Algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden

 

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

 

 1. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

 

 1. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

 

 1. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

 

 1. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

 

 1. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

 

 1. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

 

 1. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.

 

 1. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

 

 1. Het goed is verkocht als een onderdeel van een geheel waarop de verkoper geen zicht heeft.  De aankoper is verantwoordelijk voor het opvolgen van de reglementeringen inzake veiligheid, milieu en CE normering.  De verkoper kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op bovenstaande reglementeringen.

 

 1. Aangezien de aankoper zelf instaat voor de kwaliteit en de veiligheid van het productieproces kan de verkoper onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor technische defecten voortvloeiend uit het gebruik van het eindprodukt en inbreuken op geldende reglementeringen.  De aankoper heeft er uitdrukkelijk mee ingestemd zich voldoende te informeren over productie en gebruik.

 

 1. Eventuële geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.